“Болничният“ прекъсва ли платения отпуск?

Представянето на болничен лист при вече започнало ползване на платен годишен отпуск, представлява ли искане на работника/служителя за прекъсване на платения годишен отпуск и ако да, как следва да действат работодателят и работникът/служителят?

Винаги, при установена временната неработоспособност, осигуреното лице получава отпуск по чл. 162, ал. 1 КТ. При вече започнало ползване на платен годишен отпуск, той се прекъсва, за да се ползва този при временна неработоспособност, независимо дали работникът/служителят е направил и нарочно изявление по чл. 175, ал. 1 КТ (изрично искане на работника за прекъсване на платения годишен отпуск). Ако желае за времето, през което съвпадат двата вида отпуски да ползва платения годишен отпуск вместо този по чл. 162, ал. 1 КТ той, по арг. от чл. 9, ал. 3, изр. второ от Наредбата за медицинската експертиза, трябва да го поиска изрично в писмен вид от работодателя. В този случай получава трудово възнаграждение за времето на отпуска, а не обезщетение по КСО.

При липсата на изявление по чл. 9, ал. 3 от Наредбата, платеният годишен отпуск се прекъсва за ползване на отпуска при временна неработоспособност. Ползването на остатъка не става автоматично, веднага с изтичане на срока на временната неработоспособност. Отношенията между страните по трудовото правоотношение се уреждат по правилата на чл. 175, ал. 1 КТ – с постигане допълнително на съгласие. Това става с отправяне на писмено искане от работника/служителя и писмено разрешение от работодателя (по общите правила на чл. 173 КТ). Последният не е задължен да разреши остатъкът от прекъснатия платен годишен отпуск да се ползва непосредствено след изтичане на срока на отпуска при временна неработоспособност. В случай, че след изтичане на отпуска за временна неработоспособност, работникът или служителят не се яви на работа в два последователни работни дни и продължи да ползва платения си годишен отпуск, разрешен преди прекъсването, то същият носи дисциплинарна отговорност.

Недопустимо е едновременно ползване на различни видове отпуски, съответно получаване едновременно на трудови възнаграждения и обезщетения, на които работникът/служителят има право при ползване на различни видове платен отпуск. В този смисъл не е възможно осигуреното лице да получава едновременно трудово възнаграждение и обезщетение поради временна нетрудоспособност.