АУАН или ПАМ по Закона за хората с увреждания?

Поставен е въпрос по отношение на Закона за хората с увреждания, както следва: следва ли да се прилагат принудителни административни мерки за нарушения на ЗХУ и ако отговора е положителен, на какво основание следва да бъдат приложени същите?

Съгласно разпоредбата на чл. 101, чл. 1, т. 2 от ЗХУ актовете, с които се установяват административните нарушения по закона, се издават от длъжностни лица от Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ – за нарушения на задълженията, свързани с трудовата заетост. Законът не предвижда възможност за налагане на принудителни административни мерки, поради което при установяване на нарушения в хипотезата на чл. 101, ал. 1, т. 2 от същия, следва да се образува административно наказателно производство.

Още по темата:

Вътрешни правила на ИА ГИТ за прилагане квотата по ЗХУ

Работодателят ме уведоми, че работното ми място вече се счита за такова по ЗХУ…